Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


Makale Şablonuna http://www.jshsr.org/upload/sablon.docx linkinden ulaşabilirsiniz.


                                      Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR)

                                                                 DERGİ YAYIN POLİTİKASI

GENEL İLKELER

1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (JSHSR) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 12 sayı yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

2. JSHSR Dergisi, sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ancak, gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

3. JSHSR Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.jshsr.org adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

4. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

5. Herhangi bir yazının JSHSR Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

6. Yayınlanması için JSHSR Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. JSHSR Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

7. JSHSR Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

8. JSHSR Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. JSHSR Dergisi Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır. 

2. (JSHSR) Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

3. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

4. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

5. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

6. JSHSR Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

7. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

8. Dergimiz tarafından makaleler/derlemeler intihal yönünden değerlendirmeye başlamıştır. Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (iThenticate, Turnitin vb) makalenizdeki benzerlik durumunu belirlemeniz tavsiye olunur. Bu itibarla, dergimize gönderilen makaleler/derlemeler ön değerlendirme sürecinde; benzerlik oranları belirlenmeli ve bu oranın dergimiz için % 20’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. İntihal programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergilerimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi halinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilir. Editörler için %20 bir kıstas değildir, en ufak sorun gördükleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme talep etme hakları saklıdır. Dergimizdeki çalışmalarını gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar.

 

 

YAZIM İLKELERİ

Makale Şablonuna http://www.jshsr.org/upload/sablon.docx linkinden ulaşabilirsiniz.

SAYFA DÜZENİ:

             Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

             Üst, Alt, Sol, Sağ Kenar Boşluk:  2,5 cm    

             Yazı Tipi: Times New Roman

             Yazı Boyutu: Başlıkta 12, Metinde 11, Özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto

             Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, tek satır aralığı

             Paragraf Girintisi: Yok

             Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda “Tek”

ANA BAŞLIK :, Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. Times New Roman, 12 Punto. ÖZET ve KAYNAKÇA bölümleri hariç numaralandırma yapılmalıdır.

ALT BAŞLIKLAR: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto.

NUMARALANDIRMA: Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

     ÖZET / ABSTRACT (Numara verilmez)

     1. GİRİŞ

     2. ANA BAŞLIKLAR

     2.1. Alt Başlıklar

     2.1.1. Alt Başlıklar

     3. ANABAŞLIK

     4. SONUÇ

     KAYNAKÇA

ÖZET :  Yayınlanması amacıyla JSHSR Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Özetler (Türkçe-İngilizce) anahtar kelimelerde dahil olmak üzere sağ ve sol taraftan 1 cm. içerde olmalıdır. Times New Roman, 9 Punto,

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır. Kaynakları altta belirtilmelidir

Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

JSHSR Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

 

ATIF

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

veya

Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  'vd.' ifadesi kullanılır.

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

veya

Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

İlk gönderme

 (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

 (TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazarlı kitap:   SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:  BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

Birden çok yazarlı kitap:  SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:   NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü:  SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:  WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

Dergi makalesi:   SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek: HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

İnternet Alıntısı:   SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

Örnek: NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

YAZARIN SORUMLULUKLARI

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (JSHSR) için, makaleler güncel literatür ve tartışmalarda araştırma, yenilik, teorik ve / veya pratik anlayışlar sunmaya çalışmalıdır.

Yazarlar, uluslararası bir kitleye hitap ettiklerini bilmelidir. Makaleler orijinal çalışmayı sunmalı ve uygun olan hallerde başkaları tarafından Yapılan önemli katkıları kabul etmelidir.

İnceleme için JSHSR'ye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmak üzere kabul edilmemelidir. Bir broşür, kongre, sempozyum ya da toplantı biçiminde sunulması, yayının önünde bir engel değildir. Bir yazar olarak, herhangi bir şekil, tablo veya başka bir kaynağın metninden alıntı yapmak istiyorsanız, izin vermeniz gerekir. Bu, doğrudan çoğaltmanın yanı sıra "türev üreme" (telif hakkıyla korunan bir kaynaktan önemli ölçüde türeyen yeni bir rakam veya tablo oluşturduğunuz yer) için de geçerlidir.

İlgili yazar her zaman hakem gözden geçirme sürecine katılmaya istekli olmalı ve geri çekilmeleri veya hata düzeltmelerini sağlamakla yükümlü olmalıdır. Tüm yazarların araştırmaya önemli katkıları olması bekleniyor.

JSHR e-dergisine gönderilen makalenin tüm yasal sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Yayınlanmış makalelerin her türlü telif hakkı JSHR e-dergisine aittir. Ayrıca, yazarlara telif ücreti ödenmez.

Bir makale 10000'den fazla kelimeyi ve 35 sayfayı geçmemelidir; Bu sınır rakamları, referansları ve tabloları içerir.

YAYIN ETİĞİ VE İNTİHAL POLİTİKASI

JHSRS, tüm yazarların gönderim mektubunu imzalamasını istememektedir. İlgili yazar; yayın ahlakına uymaktan sorumludur. JSHSR’e gönderilen bildiriler orijinal olmalı ve başka bir yerde yayınlanmak üzere yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.( Bir broşür, kongre, sempozyum ya da toplantı biçiminde sunulması, yayının önünde bir engel değildir.)

Yayın kurulu, JSHSR ile yayınlanmış makalelerin yayınlanmasıyla ilgili olası bir araştırma suistimalini tespit etmek ve önlemek amacıyla sunulan makaleleri kapsamlı bir şekilde kontrol edecektir. Bir araştırma görevi kötüye kullanımı tanımlanırsa, Editör’ün ve yorumcuların geri bildirimlerine göre, ilgili yazar, makalelerin geri çekilmesi veya düzeltilmesinden sorumludur.

 

HAKEM DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

JSHSR 'nin tüm içeriği hakem değerlendirmesine tabidir. JSHSR 'de yayınlanan tüm makaleler editörler kurulu ve gözden geçirme panelinin üyeleri tarafından sıkı bir hakemlik incelemesine tabi tutulmuştur (çift kör hakem değerlendirmesi). JSHSR Editör önce sunulan makaleleri inceler ve değerlendirir; araştırmanın önemini, yazı formatını ve araştırma kalitesini gösteren uygunluğunu ve kalitesini inceler. Potansiyel, JSHSR yayını için uygunsa, editör bu makaleyi alanında uzman iki hakeme yönlendirir. Her iki gözden geçirmenin geri bildiriminin ardından, yayın reddedilir, gerekli revizyonlarla kabul edilir veya yayınlanmak üzere kabul edilirse, yayın sırasına alınır.

Gözden geçirenler, hakemlik sürecindeki tüm kararlar için objektiftir. Gönderilen yazılar yayınlanmadan önce gizli olarak ele alınır.

Gözden geçirilmiş geribildirim ve sonuçlar düzeltmeler için ilgili yazara gönderilecektir (gerekirse). Düzenlemeler yayınlamadan önce ilgili yazarlara sunulacaktır. Düzenlenmiş / Revize edilmiş belgeler üç gün içinde yayınevine iade edilmelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI İLKELERİ

Araştırmada şeffaflık ve tarafsızlık JSHSR için şarttır. Bu ilkeler, akran değerlendirme sürecimizde ve yayın kararında sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Makale gönderimleri, olası çıkar çatışmalarını en aza indirgemek için gözden geçirenlere atanır. Yazarlar ve yazarlar arasındaki aşağıdaki ilişkiler çatışma olarak kabul edilir ve bundan kaçınılır: Güncel meslektaşlar, yeni meslektaşlar, yeni ortak yazarlar ve editörün kendi komite başkanlığı yaptığı doktora öğrencileri. 

TELİF HAKKI VE ERİŞİM

JSHSR bir Açık Erişim dergisi olup, tüm makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Lisansı koşulları altında dağıtılmakta, üçüncü şahısların materyali herhangi bir ortam veya formatta kopyalayıp yeniden dağıtmasına, malzemeyi yeniden taklit etmesine, dönüştürmesine ve inşa etmesine izin vermektedir. Bu lisans, yazarların ve okuyucuların veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer platformlarda tüm makaleleri, veri kümelerini, grafikleri ve ekleri uygun referans sağlayarak kullanmasına olanak sağlar.

Tüm bireysel makaleler, herhangi bir abonelik / ücret ödemeden okuyuculara açıktır.

ARŞİVLEME

JSHSR yayıncısı, yayınlanan makalelerin ve web sitesinin içeriğinin düzenli olarak elektronik olarak yedeklenmesini sağlar. Yayınlanan tüm makaleler de arşivlenmiş veritabanı ve erişim için kullanılabilir

YAYINLAMA TAKVİMİ

JSHSR bir yıl içinde aylık çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır

 

 

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize ulaşın: editor.jshsr@gmail.com

 

 

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri