Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YAŞAMIN ANLAMI VE İŞİN ANLAMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

“Yaşamın anlamı nedir?” sorusu şüphesiz insanlık tarihinin en kadim sorusudur. Doğal bir anlam avcısı olan insanoğlu tabiatıyla yaptığı işinde de anlam aramaktadır. Araştırmalar yaşamında ve işinde anlam bulan insanların esenliklerini de uzun ve derin yaşadığını göstermektedir. Bu araştırmada stres veren meslek gruplarından birini yapan öğretmenlerin meslekleri ile ilgili anlamlılık düzeyleri ile yaşamlarındaki anlam arasındaki ilişki tespit edilmek istenmiştir. “Yaşamını anlamlı gören bir öğretmen acaba mesleğini de anlamlı mı görmektedir?” Ya da tam tersinden düşünürsek “mesleğinde anlamlılığı yakalayan bir öğretmen acaba yaşamını da mı anlamlı bulmaktadır?” soruları araştırmamızın başlangıç noktası olmuştur. Bu çalışma genel ve ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Hadımköy Beldesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada anket metodu ile veri toplama yolu izlenmiştir. Öğretmenlerin yaşam amaçlarını ölçmek içi Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin işlerinin anlamlılık düzeyini ölçmek için Steger, Dik ve Duffy (2012) tarafından geliştirilen “İş Anlamı Envanteri” kullanılmıştır. Yapılan korelasyon ve regresyon analizinden sonra öğretmenlerin,“yaşamın anlamı” değişkenin alt boyutu olan “yaşamda anlam varlığı” ile “işin anlamlılığı ” algıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde öğretmenlerin “işin anlamlılığı” algıları ile “yaşam anlamı” algıları arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin, “yaşamın anlamı” değişkenin alt boyutu olan “ yaşamda anlam arayışı ” algısı ile “işin anlamlılığı” algısı arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.Anahtar Kelimeler
Yaşamın anlamı, işin anlamı, işin anlamlılığı, yaşamda anlam arayışı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri