Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILIKLI MUTLULUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışma, Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Karşılıklı Mutluluk Düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Nicel bir araştırma olan bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinden oluşmaktadır (n=600). Araştırmada 2017 yılında Ekşi ve arkadaşları tarafından uyarlanan “Karşılıklı Mutluluk Düzeyi Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek online olarak tüm sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine gönderilmiş ve bir hafta içerisinde geri dönmeleri istenmiştir. Araştırmada 313 öğrenciden geri dönüş olmuştur. Geri dönüş oranı % 52,1 olarak gerçekleşmiştir.Analizlerde kullanılacak test tekniklerini belirlemek için normallik testi yapıldı. Tablodaki verilere göre Shapiro-Wilk testinin anlamlılık değeri p<0,05 olduğundan dağılım, normal dağılım göstermediği için analizlerde parametrik olmayan test tekniklerinden faydalanıldı. Bulgular: Araştırmanın bulguları, Katılımcıların yaklaşık %82,4’ünü bayan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğintümü için Cronbach's alfa değeri ,835 olarak bulunmuştur. Karşılıklı Mutluluk ölçeğindeki ifadelere katılım düzeylerine bakıldığında katılım düzeyi en yüksek (%93 ile) olan ifade “Değer verdiğim kişilerin mutlu olmasını sağlarım.”;en yüksek kararsızlık ile katılım düzeyi en düşük (yaklaşık %28) olan ifade ise “Büyük bir endişem ya da kaygım yok.” ifadesidir. Sonuç: Karşılıklı mutluluk ölçeği ifadeleri arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01).İfadeler arasındaki en yüksek ilişki “Kendimin ve çevremdekilerin mutlu olduğuna inanıyorum.” ile” Etrafımdaki insanlar kadar mutlu olduğuma inanıyorum.” ifadeleri arasındadır (p<0,01). Sonuç olarak, Ankete katılan öğrencilerin endişe ve kaygılarının olduğu görülmektedir. Bu ifadenin altında yatan birçok neden bulunabilir. Katılımcı öğrencilerin kesinlikle katılmadıkları ifadelerin en düşüğü “Çevremdekiler tarafından olumlu değerlendirildiğimi hissediyorum.” ifadesidir.Anahtar Kelimeler
Mutluluk, Kaygı, Öğrenci.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri