Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme beceri ile fene yönelik tutum, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırma, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel (korelasyonel) araştırma deseniyle yürütülmüştür. Örneklem seçiminde tabakalı örneklem seçimi kullanılmış, 157 ortaokul öğrencisi ile çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öz-düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği” ve “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde çıkarımsal ve betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin fen dersine yönelik tutum puanları ile öz-düzenleyici öğrenme beceri puanları arasında anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca öz-düzenleyici öğrenme beceri puanlarının tutum puanlarına göre farklılık gösterdiği ve bu farklılığın tutum düzeyi yüksek olan öğrenciler lehine olduğu; öz-düzenleyici öğrenme beceri puanlarının, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin etkileşimine göre farklılık göstermezken, sadece cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara ışığında bir takım önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Öz-düzenleme, tutum, cinsiyet, sınıf seviyesi, ortaokul öğrencileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri