INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KURUMSAL E-ÖĞRENMEDE ÖRGÜTSEL ENGELLER: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe kurumsal e-öğrenme sürecinin başarısını etkileyen örgütsel e-öğrenme engellerinin neler olduğu ve bunların nasıl önlenebileceğini belirlemektir. Çalışmanın kapsamı, Türkiye’ de katılım bankacılığı sektöründe en fazla istihdama sahip (%38) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, kritik durum örneklemesi kullanılarak seçilmiş 8 birim yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel bir bilimsel araştırma yöntemi tercih edilmekle birlikte araştırma stratejisi bütüncül tek durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri yöneticilerle gerçekleştirilen mülakatlar ve vaka analizlerinin gerçekleştiği odak grup çalışmasındaki gözlemlerle birlikte e-öğrenme platformu kayıtları, e-öğrenme içerikleri ve eğitim ve geliştirme departmanı yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kurumsal e-öğrenme sürecinde ortam sürekliliği ve devamlılık boyutunun en önemli başarı faktörü olduğu görülmüştür. E-öğrenme sürecinde olası engellerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesinde odaklanılması gereken kurumsal faktörlerin; kurumsal iletişim ve destek, adaptasyon, üst yönetimin tavrı, çalışma arkadaşlarının etkisi ve eğitim politikası boyutları olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında kurumsal faktörler içinde ortam sürekliliği ve devamlılığı boyutuyla en yoğun ilişkinin kurumsal iletişim ve destek boyutu arasında gerçekleştiği görülmüştür. Kurumsal iletişim ve destek boyutuyla ilişkili olarak e-öğrenme sürecinde hedef kitlenin belirlenmesi, e-öğrenmenin kurumsal adaptasyonu, e-öğrenme kültürünün tesisi ve e-öğrenme sürecindeki destek politikaları e-öğrenmenin başarısında öne çıkan boyutlardır. Kurumsal düzeyde gerçekleştirilecek e-öğrenme sürecinde eğitimlerden önce, eğitimler esnasında ve eğitimlerden sonra devam eden güçlü kurumsal iletişim ve desteğin ön plana çıktığı görülmektedir.Keywords
Kurumsal e-öğrenme, e-öğrenmenin başarısı, e-öğrenme engelleri

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved