INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAYAN GENÇLERİN YAŞAM BECERİLERİ AÇISINDAN DERSLERDEN BEKLENTİLERİ

Gençlere verilecek nitelikli bir eğitim ve sağlanacak ortamın, onların sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmelerine ve hayata hazırlanmalarına yardımcı olması beklenmektedir. Genel itibariyle ergenlik döneminden yetişkinlik dönemine geçilen süreçte devam ettikleri üniversite, bireylerin kişilik gelişimi ve sosyalleşmesi açısından önemlidir. Her düzeydeki eğitim kurumlarında ders içi ve ders dışı etkinlikler yoluyla bireylerin gelişimine katkı sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrencilerin gelişimine derslerin katkısının ne olabileceğini ve onların bu konudaki beklentilerini belirlemeye çalışmaktır. Bu çalışma, tarama modelinde tasarlanmıştır. Beşli “likert ölçeği”nin kullanıldığı anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcılara “ilgili beceriler açısından yükseköğretimden beklentilerinin hangi önem derecesinde olduğu” şeklinde soru sorulmuştur. En fazla "çok önemli" ve "önemli" olarak işaretlenenler; "yazılı ve sözlü ifade etme becerisi" ve "sorumluluk alma becerisi kazandırma"dır. Sırasıyla; "toplumsal duyarlılık kazandırmalı", "birlikte iş yapma becerisi kazandırmalı", "öğrencileri farklı yaşam şartlarına hazırlamalıdır" şeklinde devam etmektedir.Keywords
Yükseköğretim, sosyal gelişim, sosyalleşme, sosyal hizmet, yaşam becerileri.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved