Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HOLSERV ÖLÇEĞİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma otel işletmelerinde hizmet kalitesinin tanımlanması ve ölçülmesi üzerinde durmaktadır. Yoğun rekabet ortamında bulunan otel işletmelerinin hizmet kalitesinin müşteri tarafından nasıl algılandığının bilinmesi gerekmektedir. Konya ilinde yer alan otel işletmelerinde konaklayan misafirlere yönelik yapılana araştırmanın temel amacı müşterilerin otel işletmelerinin sunmuş olduğu hizmetin kalite düzeyini ölçmektir. Bu amaçla 403 otel misafirine HOLSERV ölçeği ile oluşturulan anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS v25 ve AMOS.23 paket programlarında analiz edilmiştir. Öncelikle otel müşterilerine ait demografik değişkenlere ait frekans dağılımları belirlenmiştir. Sonrasında t-Testi ve ANOVA ile demografik değişkenlerin hizmet kalitesi boyutlarına göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Son olarak hizmet kalitesi boyutları arasında ilişki düzeyini belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi ve hizmet kalitesi boyutlarını sıralamak amacıyla ortalama puanlara bakılmıştır. Otel müşterilerinin en kalite boyut olarak fiziksel varlıkları değerlendirdiği, en kalitesiz boyut olarak empati boyutunu değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Müşterilerinin yaşları ile hizmet kalitesi boyutları arasında istatistiki olarak bir farklılığa rastlanmamasına rağmen diğer demografik özelliklere göre hizmet kalitesi boyutlarını farklı değerlendirdikleri tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Hizmet Kalitesi, HOLSERV, Turizm

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri