INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME FAALİYETLERİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SÜRECE UYUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İnsan hayatının her anının aktif bir şekilde sayısal unsurların bir parçası haline geldiği ve bu vesileyle insanların teknolojinin getirileri ile iç içe yaşıyor olduğu bir dönemde, dijitalleşme giderek daha vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi birçok açıdan olumlu şekilde değerlendirilebilecekse de ortaya çıkan tabloda, eğitimi alacak ve eğitimi sunacak tarafların dijital unsurlarla ve araç-gereçlerle olan etkileşiminin çok yoğun olması gerekmektedir. Araştırmada, dijitalleşmenin insan hayatındaki yeri temelinde, dijitalleşmenin eğitimdeki konumu incelenmektedir. Bu nedenle araştırma, dijitalleşme ve eğitimde dijitalleşme olarak iki farklı kavram çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada İstanbul’da yaşayan, eğitim sektöründe yer alan ve lise seviyesindeki okullarda çalışan eğitimciler üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Ankete 152 kişi katılmıştır. Anket çalışması 5’li likert sistemiyle hazırlanmış ve iki kısımdan oluşturulmuştur. Anket formunun birinci bölümünde bir takım demografik özelliklerden (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma yılı, görevi) oluşan bölüm bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise 23 soru adedinden ve tek boyuttan oluşan dijitalleşme faaliyetlerine uyum ölçeği bulunmaktadırKeywords
Dijitalleşme, Eğitim, Faaliyet, Uyum, Yönetici

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved