INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Bu çalışmada sağlık çalışanlarında internet bağımlılığının değerlendirilmesi ve bazı faktörlerin internet bağımlılığına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışmakta olan 324 kişi dahil edilmiştir. Katılımcıların 122 si(%37.7) erkek ve 202 si (%63.3) si kadındır. Çalışma anket çalışması şeklinde yürütülmüş olup katılımcılara, demografik özellikler, internet kullanımı ve Young’ın İnternet Bağımlılığı Testi (İBT) sorulmuştur. Lojistik regresyon analizi sonucunda modelde yaş, öğrenim seviyesi, interneti oyun amaçlı kullanma, interneti bilgi amaçlı kullanma ve İBT skoru anlamlı bulunmuştur (p<0.005). İnternet bağımlısı olan kişilerde (İBT) skoru yüksek görülmektedir. Yaş arttıkça internet bağımlılığı azalmaktadır. Özellikle interneti oyun amaçlı kullanma internet bağımlılığında etkili olduğu bulunmuştur.

Keywords
internet bağımlılığı, lojistik regresyon, Young’ın İnternet Bağımlılığı Testi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved