INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MOBBİNG İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KÜTAHYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Mobbing; son yıllarda sosyal medyada ve akademik çalışmalarda sıklıkla duyulan bir kavram olma özelliğine sahiptir. Örgütlerde yıldırma, taciz, aşağılama, sindirme, psikolojik şiddet gibi isimlerle anılan mobbing bireyi hedef alan etik olmayan davranışlardır. Örgütlerde uygulanan mobbing sonucunda mobbing mağduru, onun ailesi, örgüt ve toplum üzerinde fiziksel, sosyal ve örgütsel açıdan yıkıcı bir süreç meydana getirmektedir. Mobbing, kişide psikolojik, fiziksel ve duygusal olarak rahatsızlık oluşturmakta neticede bireyin moralini, motivasyonunu ve yaratıcılığını yok ederek örgüt performansını düşürmektedir. Örgütler ise kendileri için en önemli faktör olan insan kaynağını kaybederek ekonomik ve sosyal sonuçlarla baş başa kalmakta, bu durum örgütü olduğu kadar ülke ekonomisini de etkilemektedir. Bu çalışmada mobbingin iş performansı üzerindeki etkileşiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; Kütahya ili kamu sektöründeki sağlık çalışanları ile yapılmıştır. Araştırmaya beyaz/ mavi yakalı 156 çalışan, gönüllük esasına göre katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çalışanların performans düzeyleri algıladıkları mobbing düzeyiyle istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişkilidir. Bu bulgu önceki çalışmalarla örtüşmektedirKeywords
Mobbing, İş Performansı, Sağlık Çalışanları

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved