INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO ŞİRKETLERİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: X, Y, Z KUŞAKLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ticaret geçmişten günümüze insanoğlunun yaşamını şekillendiren ve ekonomiye yön veren bir olgudur. Ticaretin var olmasıyla birlikte ortaya çıkan lojistik kavramı son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan bir kavram haline gelmiştir. Ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınmasını ifade eden lojistik içerisinde kargo şirketlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Kargo şirketleri ürünün teslim alınmasından teslim edilmesine kadar olan süreçte sürekli olarak tüketicilerle muhatap olmaktadır. Tüketiciler de kendilerine ait farklı özelliklerine göre kargo şirketlerini iyi-kötü, olumlu-olumsuz, hızlı-yavaş gibi faktörleri kullanarak değerlendirmektedirler. Cinsiyet, eğitim, gelir, yaş gibi birçok özellik tüketici tercihlerini etkilemektedir. Tüketicilerin yaşları dikkate alındığında literatürdeki X, Y, Z kuşaklarında yer alan bireylerin lojistiğin bir alt kolu olan kargo şirketlerine dair memnuniyet ya da memnuniyetsizlikleri, bu şirketleri tercih ederken beklentilerinin neler olduğu ve kuşaklararası bir farklılaşmanın olup olmadığının tespiti çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada X, Y ve Z kuşağında yer alan kargo hizmetini kullanan tüketicilere yüz yüze anket uygulanmış ve kuşaklar arasındaki beklentiler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.Keywords
Lojistik, Kargo, X,Y, Z Kuşağı, Müşteri Memnuniyeti.

References