INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL KONULARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIKLAR VE KÜRESEL EĞİTİM ALGILARI

Araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarının küresel konulara karşı gösterdikleri duyarlılıkları ortaya çıkarmak ve küresel eğitime yönelik algılarını tespit etmektir. Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’ndan her bir sınıf düzeyinde (1, 2, 3 ve 4. sınıf) 10’ar katılımcı olmak üzere toplam 80 öğretmen adayıyla çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplanmıştır. Kendine özgü bir analiz süreci bulunan fenomonolojik araştırmanın analiz basamakları doğrultusunda toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin komşusu olan ülkelerde yaşanan gelişmeler, Suriye ve diğer ülkelerden savaş nedeniyle gelen mülteciler, çevresel sorunlar, Afrika’daki yoksulluk, dünyada yaşanan katliamlarda mağdur olan insanlar, terör olayları, cinsel istismar ve eğitimle ilgili faaliyetlere yönelik olarak katılımcıların duyarlılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Küresel eğitim ise katılımcılar tarafından; evrensel bilgiye ulaşma çabası, insanların olaylar ve haberler karşısında iletişim teknolojileri aracılığıyla bilinçlendirilmesi, başka kültürlere ve coğrafyalara uyum sağlayabileceği şekilde yetiştirilmesi süreci, dünyanın anlaşılmasını kolaylaştıran, geniş bir bakış açısı kazandıran, ortak değer ve amaçlar doğrultusunda verilen, dünyada var olan olayları değerlendirme yetisini kazandıran, evrensel kurallara dayalı eğitim olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların çoklu perspektif, diğer kültürleri ve eğitim sistemlerini anlama ve kabullenme, dünyanın birbirine bağlı bir sistem olduğunu kavrama, küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma gibi küresel eğitimin esas temalarını kapsayan ögeleri yansıttığı tespit edilmiştir.Keywords
Duyarlılık, küresel eğitim, öğretmen adayları, sosyal bilgiler.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved