INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KADIN AKADEMİSYENLERİN GÖZÜNDEN, KADIN AKADEMİSYEN OLMAK SORUNLARINA UFAK BİR DOKUNUŞ: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada kadın akademisyenlerin ev ve iş yaşamında cinsiyete dayalı karşılaştıkları güçlüklerin kendi görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim yaklaşımından yorumlayıcı (hermenötik) olgu bilim modeli kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan çeşitli branştan 11 kadın akademisyenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak alanında uzman farklı iki akademisyen tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi yardımıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda kadın akademisyen olmaya dayalı karşılaşılan güçlüklerin altı tema ve bu altı temanın içerdiği kodlar ile gruplandırılabileceği görülmüştür. Kadın akademisyen görüşlerinden kadının akademik süreçte ve aile içi yaşam sürecinde karşılaştığı olumlu unsurlar olmasına rağmen olumsuz unsurların daha ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca annelik duygusunun kendilerine kattığı daha fedakâr ve koruyucu tutumun bazı durumlarda meslektaşları ve öğrencileri tarafından istismar edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar paralelinde önerilerde sunulmuştur.Keywords
Kadın akademisyen, iş yaşamı, ev yaşamı, akademik kariyer, güçlükler.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved