Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KADIN AKADEMİSYENLERİN GÖZÜNDEN, KADIN AKADEMİSYEN OLMAK SORUNLARINA UFAK BİR DOKUNUŞ: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada kadın akademisyenlerin ev ve iş yaşamında cinsiyete dayalı karşılaştıkları güçlüklerin kendi görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim yaklaşımından yorumlayıcı (hermenötik) olgu bilim modeli kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan çeşitli branştan 11 kadın akademisyenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak alanında uzman farklı iki akademisyen tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi yardımıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda kadın akademisyen olmaya dayalı karşılaşılan güçlüklerin altı tema ve bu altı temanın içerdiği kodlar ile gruplandırılabileceği görülmüştür. Kadın akademisyen görüşlerinden kadının akademik süreçte ve aile içi yaşam sürecinde karşılaştığı olumlu unsurlar olmasına rağmen olumsuz unsurların daha ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca annelik duygusunun kendilerine kattığı daha fedakâr ve koruyucu tutumun bazı durumlarda meslektaşları ve öğrencileri tarafından istismar edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar paralelinde önerilerde sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Kadın akademisyen, iş yaşamı, ev yaşamı, akademik kariyer, güçlükler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri