INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÇEVRE TEMALI TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bibliyometrik analiz, bir ülkede yapılan akademik çalışmaların yayın politikalarının belirlenmesinde etkili olan bir yöntemdir. Bu çalışmada Türkiye’de 2019 yılına kadar yapılan bilgisayar destekli öğretimde çevre temalı tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Nisan 2019’da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanında bulunan tezler, konu kısmında “Bilgisayar destekli öğretim” anahtar kelimesi olacak şekilde taranmıştır. Araştırma neticesinde 727 adet teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden tez adında “Çevre” geçen 6 adet tez belirlenmiştir. Tezlerin incelenmesi sırasında tez çalışmalarının türü, yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite ve enstitü, çalışma grubu, danışman unvanları, araştırma sonuçları inceleme kriteri olarak seçilmiştir. Analizler sonucuna göre Türkiye’de bilgisayar destekli öğretimde çevre teması üzerine yapılan tezlerin yüksek lisans düzeyinde olduğu, çalışmaların en fazla Gazi Üniversitesi tarafından yayımlandığı, araştırmaların en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yapıldığı, çalışmaların en fazla Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi bölümde okuyan fen bilimleri öğretmen adayları ile yapıldığı, araştırmaların danışman unvanlarının en fazla Prof. Dr. seviyesinde olduğu belirlenmiştir. İncelenen tez çalışmalarında bilgisayar destekli çevre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de bilgisayar destekli çevre öğretimi ile ilgili tez çalışmalarının sayısal olarak yetersiz olduğu söylenebilir. Bu alanda akademik çalışmalarının sayısının arttırılabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerindeki lisansüstü öğrencilerin yönlendirilmesi önerilebilir.Keywords
Bibliyometri, bilgisayar destekli öğretim, çevre.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved