INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Günümüz koşullarında işletmelerin varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürebilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle küreselleşmeye bağlı olarak artan rekabet, üretimde ölçek ekonomilerinden faydalanma hususundaki artış, üretim teknolojilerindeki ve yönetim tekniklerindeki gelişmeler işletmeleri sürekli olarak kendilerini güncellemeye sevk etmektedir. Yönetim muhasebesi teknikleri işletme yöneticilerine karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri muhtelif bilgiler sunulmasında oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda yönetim muhasebesi uygulamaları da değişime konu olmakta ve bazı faktörlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Bu çalışmada özelikle organizasyonel yapıdaki ve organizasyonel stratejilerdeki değişimin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Yönetim muhasebesi uygulamalarına geniş ölçüde yer veren büyük ölçekli imalat işletmeleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 200’e yakın imalat işletmesine uygulanan anketlere alınan 72 geçerli dönüş analiz edilmiş ve bulgular sonucunda çalışmaya konu edilen değişkenlerin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved