INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SMMM’LERİN BÜRO ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) büro çalışanlarından beklentilerinin karşılanma düzeyinin tespit edilmesidir. Aksaray ilinde faaliyet gösteren SMMM’lere (n=56) anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Anket içerisinde büro çalışanlarının bilgisayar ve bilgisayar programlarına ilişkin bilgi, yazışma ve dosyalama, iletişim, yabancı dil, muhasebe ve finansman, büro kullanımı ile ilgili ifade gruplarına yer verilmiştir. Anket ile elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde güvenilirlik analizi, ANOVA ve T testleri kullanılarak hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca SMMM’lerin demografik özellikleri ile büro çalışanlarından beklentileri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre büro çalışanlarının yabancı dil dışında genel olarak SMMM’lerin beklentilerini karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. SMMM’lerin cinsiyet, büro yönetimi mezunu çalıştırma, büro çalışan sayısı ile memnuniyet düzeyi arasında farklılık bulunamamıştır. SMMM’lerin mesleki tecrübesi ile beklentileri arasında farklılık olduğu bulgulanmıştır.Keywords
Büro Çalışanları, Beklenti, SMMM

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved