INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EKONOMİK, SOSYAL VE POLİTİK KÜRESELLEŞMENİN KÜRESEL GÜÇ OLMADA ETKİLERİ

Küreselleşme ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme ile birlikte önlenemez bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme çok geniş bir etki alanına sahip olduğundan birbirinden farklı bilim dallarındaki araştırmacılardan politika yapıcılarına kadar toplumun birçok farklı kesimi tarafından tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı gelir seviyelerindeki ülkelerde ekonomik, sosyal ve politik küreselleşmenin ülkelerin küresel ekonomik güç olmaya etkileri 2000-2012 yılları arasında panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelemektir. Elde edilen sonuçlara göre, farklı gelir düzeyinde farklı küreselleşme kanallarının küresel ekonomik güç olmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre; yüksek gelir grubunda ekonomik küreselleşmenin, orta-yüksek gelir grubunda sosyal küreselleşmenin ve orta-düşük gelir grubunda politik küreselleşmenin bu ülkelerin küresel güç olmalarına pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarıma göre küreselleşme düşük gelirli ülkelerde negatif etkilere sahiptir.Keywords
Küreselleşme, Küreselleşmenin Etkileri, Panel Veri Analiz Yöntemi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved