Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PRESENTATION TYPES ON THE ATTENTION AND MEDITATION LEVELS OF INDIVIDUALS THROUGH BRAIN WAVES

Bu çalışmada farklı sunu türlerinin öğretmen adaylarının dikkat ve meditasyon düzeyleriyle ilişkisinin beyin dalgalarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel bir araştırmadır. Çalışma tek denekli yarı-deneysel tasarıma dayalı bir çalışmadır. Çalışma uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeline göre desenlenmiştir. Örneklem seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle oluşturulmuştur. Uygun örnekleme, zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. Bu nedenle hem zaman hem de ulaşılabilirlik göz önüne alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören farklı bölümlerdeki öğrenciler ve akademisyenler örnekleme alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, MANOVA Test, öncesi, tek değişkenli normallik koşulu normallik testleri ve uç değerlerle, çok de-ğişkenli Mahalanobis uzaklığı değerlerinin hesaplanması kontrol edilmiş, verilerin her iki şekilde de normal dağıldığı görülmüştür. Box Testi, kovaryans matrisleri arasında anlamlı bir fark olmadığını Levene testi ise bağımlı değişken puanları için hata varyanslarının eşit kabul edileceğini göstermiştir. Sonuçta farklı sunum türlerinin gruplar arasındaki rahatlık ve dikkat düzeyleri ile göz kırpma sayıları açısından Tek Yönlü Çok Deişkenli Varyans Analizi sonucuna göre bağımlı değişkene göre anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Veriler ayrıntılı incelendiğinde dikkat (p=.00) ve rahatlık düzeyi (p=0,000) açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu fakat göz kırpma açısından (p=0,371) anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Çalışmanın ikinci kısmında ise bir metin yazdırmanın dikkat ve rahatlık düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bununla beraber dikkat seviyesindeki ani düşüş ve artışlardaki bant aralıklarının farklı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle kısa süreli (1- 2 dakika) süreli dikkat ölçümlerinde dikkat ortalama bandının çok fazla değişkenlik gösterdiği söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Dikkat, Rahatlık Düzeyi, EEG

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri