INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören farklı programlara ait öğrencilerin atılganlık düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya, sözlü onamı alınmış ve gönüllük esasına dayalı 265 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik özellikleri içeren tanılayıcı anket formu (cinsiyet, program, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, anne baba eğitim durumu, aile tipi) ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPPS paket program kullanılarak, t-testi ve tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) istatistikî yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri ile Rathus Atılganlık Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin Rathus Atılganlık Envanteri puan ortalaması 14,92’dir. Rathus Atılganlık Envanteri puanına göre öğrencilerin 110’u (%41,5) çekingen, 153’ü (%57,7) atılgan, 2’si (%0,75) saldırgan grubunda yer almaktadır. RAE puanları incelendiğinde, Evde Hasta Bakımı ( =22,58, S=24,87), Yaşlı Bakımı ( =19,96, S=24,16) ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( =13,62, S=24,39) programlarının öğrencilerinin atılgan olduğu; Tıbbi Laboratuar Teknikleri( =8,92, S=8,41) ve Çocuk Gelişimi ( =8,18, S=8,42)  programlarındaki öğrencilerin ise çekingen olduğu belirlenmiştir. Çekingen bulunan programlara atılganlık eğitimi verilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.Keywords
Atılganlık, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Çekingenlik

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved