INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GENÇ FUTBOLCULARDA (U16) FARKLI KUVVET TÜRLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, genç futbolcularda farklı kuvvet türlerinin ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 2019-2020 sezonu, U16 elit liginde ve amatör liginde mücadele eden Trabzonspor takımı ve Trabzon Ortahisar Kanuni takımı oyuncuları olmak üzere toplamda 31 futbolcu gönüllülük esasına göre dâhil edildi. Sporcuların boy ortalamaları 171 ± 69 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 65,19 ± kg, yaş ortalamaları 15 ± yıl, beden kitle indeksi ortalamaları 22 ± 09 kg/m2 ve spor yapma yaş ortalamaları ise 6 ± 25 yıldır. Nicel araştırma yaklaşımına göre düzenlenen bu çalışmada deneysel desenler araştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunun sırasıyla, ilk hafta demografik bilgileri olmak üzere, İkinci hafta maksimal kuvvet (1TM) ölçümleri, üçüncü hafta statik kuvvet ölçümleri tamamlanmıştır. Dördüncü ve beşinci haftalar ise çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık ölçümleri gerçekleştirildi. Verilerin istatiksel analizinde SPSS 23 paket programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılmış olup verilerin analizinde anlamlılık düzeyleri 0.05 olarak alınmıştır. Maksimal kuvvet ile kuvvette devamlılık, çabuk kuvvet ve relatif kuvvetin kg puanları arasında (p<0.01) pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bunun yanında kuvvette devamlılık ile çabuk kuvvet ve relatif kuvvet kg puanları arasında da (p<0.01) pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki görülmektedir. Ayrıca çabuk kuvvetin kg puanları ile relatif kuvvetin kg puanları arasında (p<0.01) pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulgulanmıştır. Diğer taraftan statik kuvvettin sn puanları ile kuvvette devamlılık, çabuk kuvvet, maksimal kuvvet ve relatif kuvvet kg puanları arasında (r= .06, p> 0.05) ise anlamlı bir farklılık bulunamadı. Sonuç olarak bu araştırma, örneklem grubunun gerçekleştirdiği branş ve sahip olduğu yaş özelliklerinin her bir kuvvet türüne özgü antrenman programlarının planlanması açısından mevcut literatüre katkı sağlayacaktır.Keywords
Futbol, Kuvvet, Statik, Dinamik, Leg press

References