INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ADÖLESAN BASKETBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK ISINMA-GERME EGZERSİZLERİNİN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, adölesan dönemde bulunan erkek basketbol oyuncularının 12 hafta boyunca statik ve dinamik olarak uygulanan ısınma-germe egzersizlerinin sporcuların sürat, çeviklik, sıçrama ve esneklik parametrelerine etkisini ve değişimini incelemektir. Araştırmaya katılan sporcular deney (n=11; yaş ortalaması=16,36?0,81 yıl; boy uzunluğu ortalaması=178,64?8,18 cm; vücut ağırlığı ortalaması=64,97?8,85 kg) ve kontrol (n=13; yaş ortalaması=,46?0,52 yıl; boy uzunluğu ortalaması=177,15?9,31 cm; vücut ağırlığı ortalaması=65,57?10,69 kg) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada 12 haftalık antrenman programı öncesinde ve sonrasında tüm gruplara 30 m sürat, illinois çeviklik, otur-uzan eriş esneklik, dikey sıçrama ve esneklik testleri uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu 12 hafta boyunca haftada 3 gün ve günde asgari 2 saat rutin basketbol antrenmanlarına devam etmiştir. Deney grubuna her antrenman öncesi belirlenmiş statik ve dinamik ısınma egzersizleri ile birlikte germe egzersizleri uygulanmıştır. Kontrol grubu ise antrenmanlar öncesi rutin ısınma ve germe egzersizlerine devam etmiştir. Araştırmada elde edilen verilere SPSS 24.0 istatistik programında tanımlayıcı istatistikler yapıldıktan sonra grup içi analizlerde Wilcoxon testi, gruplar arası analizlerde ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada deney grubunun, illionis çeviklik, dikey sıçrama ve otur-uzan eriş testlerinin ön ve son test değerleri arasında, kontrol grubunun ise otur-uzan eriş testinin ön ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmalarda, 30 m sürat, dikey sıçrama ve otur-uzan eriş testlerinin son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonucunda, 12 hafta süresince antrenmanlar öncesinde uygulanan statik ve dinamik ısınma-germe egzersizlerinin erkek adölesan basketbolcuların sürat, çeviklik, sıçrama ve esneklik değerleri üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir.Keywords
Basketbol, Statik-Dinamik Isınma ve Germe, Motorik Özellik.

References