INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YÖNETİM - İDARE KAVRAMLARININ YAPISAL - İŞLEVSEL ANALİZİ VE KAVRAMSAL AÇIDAN TANIMLANMASI

Bu çalışmada, literatürde yönetim kavramının karşılığı konusunda sıklıkla karşılaşılan terimsel çoğulculuk konusu sorunsallaştırılmıştır. Bu sorunsal çerçevesinde yönetim kavramının bilim öncesindeki pratiklerde ve yönetim biliminin başlangıcından günümüze uzanan hatta terimsel çoğulculuğun ortaya çıkmasında rol oynayan arka plan unsurları tartışılmıştır. Yönetim olgusunun insanlık tarihinin başlangıcına uzanan köklü bir olgu olması nedeniyle, uygulamada ve teorikte beslendiği farklı disiplinlerden gelen terimsel karşılıklar paylaşılmıştır. Literatürde özellikle göze çarpan keskin ayrımlardan birinin yönetim/idare ayrımı olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmada iki terim arasında bulunduğu öne sürülen farklılara ve benzerliklere odaklanılarak bir senteze varılmıştır. Geçmişten günümüze yapılmış olan yönetim tanımları analiz edilerek, bu tanımların birleştiği ortak noktalardan hareketle yeni bir yönetim tanımı getirilmiştir.Keywords
yönetim, idare, terimsel çoğulculuk, kavramsal analiz

References