INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ AKADEMİK BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada PISA 2006 öğrenci anketinde yer alan anne-baba eğitim durumu, cinsiyet, fen öğrenimi ve fen öğretimi değişkenleri ile 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarı notları; bağımsız değişkeni ise PISA 2006 öğrenci anketinde yer alan anne ve baba eğitim durumu cinsiyet ve fen öğrenimi ve öğretimi değişkenleridir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t-testi, Tek Yönlü Anova testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin fen bilimleri akademik başarısı cinsiyete göre manidar farklılık göstermezken, anne ve baba eğitim durumu değişkenine göre öğrencilerin fen başarısı manidar olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca fen öğretimi ve öğreniminde günlük yaşamla ilgili uygulamalara verilen önem ile fen öğretimi ve öğreniminde öğrencilerin yaptığı araştırmalar değişkenlerinin fen bilimleri dersi akademik başarısını manidar olarak yordadığı sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords
Fen Bilimleri, PISA, Akademik Başarı.

References