INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANOKULUNA GİDEN MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı; anaokuluna giden mülteci öğrencilerin okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları uyum ve davranış sorunlarını, dil gelişimi ile ilgili yaşadığı sorunları, dil öğrenme ile ilgili uyguladığı yöntem stratejileri, mülteci öğrencilerin aile katılımını, mülteci öğrencilerin okul öncesi eğitim almalarındaki öğretmen tutumlarını, diğer ailelerin mülteci öğrenciler ile ilgili tutumlarını, mülteci öğrencilerin ruh sağlığını, belirlenmiş temalara uygun öğretmen görüşlerini de alarak çözüm önerilerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubu; Samsun ilinde görev yapan, sınıfında mülteci öğrenci olan 20 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Yüz yüze yarı yapılandırılmış şekilde yapılan görüşmelerde sorulara verilen cevaplar ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilerek çözümü yapılmıştır. Elde edilen veriler “içerik analizi yöntemi” ile analiz edilmiş, “QSR NVivo 7.0” programı kullanılmıştır. Araştırmada mülteci öğrencilerin eğitimlerinde uyum sorunlarının yaşandığı ve en büyük sorunun dil ve davranış problemi olduğu saptanarak bu sorunların çözümü için akran etkileşimi ile tutumların önemli olduğu, iletişim sorununun aileyle de yaşandığı için aile katılımının olmadığı, ailenin dil eğitimi alması ve evde Türkçe konuşulması gerektiği, yoğun ruh sağlığı problemi yaşadıkları, ilkokula hazır gitmeleri için okul öncesi eğitimin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilebileceği, benzer çalışmaların diğer kademelerdeki öğretmenlerle de yapılabileceği, okul öncesi kurumlarında PDR uzmanları görevlendirilebileceği, zorunlu olarak ailelere Türkçe eğitimi verilebileceği, mülteci öğrenci aileleri ile diğer aileleri kaynaştırmak amacıyla eğitim programları hazırlanabileceği ve okullarda akran eğitimleri hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceği önerileri getirilebilir.Keywords
Mülteci öğrenci, Okul öncesi öğretmeni, Mülteci, Göçmen

References