INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PROBLEMATIC INTERNET USE, MARITAL ADJUSTMENT, COUPLE BURNOUT AND BASIC PSYCHOLOGICAL NEED SATISFACTION LEVELS OF MARRIED INDIVIDUALS

Bu çalışma, problemli internet kullanımı, evlilik uyumu, eş tükenmişliği ve temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi arasındaki ilişkileri farklı değişkenlere göre analiz etmektedir. Ayrıca temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ile eş tükenmişliği değişkenleri arasındaki evlilik uyumunun aracı rolünü de incelemektedir.  Betimsel araştırma olarak ilişkisel tarama modeline dayanan bu çalışmanın örneklemini Osmaniye ilinde ikamet eden 348 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları olarak Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, Evlilikte Uyumu Ölçeği, Eş Tükenmişlik Ölçeği ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, evli bireyler olarak katılımcıların demografik bilgilerini almak için kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, problemli internet kullanımı ve eş tükenmişliği ile evlilik uyumu ve temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak eş tükenmişliği ile temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyleri; ve  ayrıca eş tükenmişliği ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiler negatif bulunmuştur. Evlilik uyumu, temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ve problemli internet kullanımı değişkenlerinin, eş tükenmişliğindeki toplam varyansın % 42,8'ini açıkladığı ve evlilik uyumunun temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ve eş tükenmişliği değişkenleri arasındaki ilişkide kısmi aracı rol oynadığı bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatür taramasına dayanılarak tartışılmış ve yorumlanmıştır. Son olarak, çalışmanın bulguları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Problemli internet kullanımı, evlilik uyumu, eş tükenmişliği, temel psikolojik ihtiyaçlar

References