INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI VE YARGI ORGANLARI KARARLARI

İki büyük dünya savaşından sonra Avrupa Birliği’nin kurulması ve birkaç on yılda enerji alanında büyük değişimler yaşanmıştır. Enerji kaynaklarına sahip olma ve verimli bir şekilde kullanmak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) önemli siyasi ve ekonomik kararlar almıştır. Bu kararlar AB’nin tüm organları tarafından eşgüdümle uygulanmıştır. AB’e katılım sağlayan her ülke kısa bir süre içinde AB’nin enerji politikasına ayak uydurmaya çalışmıştır.

Bu çalışmada, AB organlarının enerji sektöründe almış olduğu siyasi kararların işlevselliği ve içeriği kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. AB Konseyi’nin ve komisyon kararlarının, direktiflerin, AB Mahkemesi ve Ombudsmanlığı tarafından ne şekilde karara bağlandığını gösterilmiştir. AB’nin aldığı kararların; sadece enerjinin verimli ve etkin kullanılması amacını taşımadığı, aynı zamanda çevresel ve insani boyutların da değerlendirildiğini gösteren karar örnekleri verilmiştir.

Enerji stratejisi, AB için büyük önem taşımaktadır. AB’nin aldığı kararların en başta geleni enerjidir. Enerji, AB’nin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli etken olduğu gibi, kuruluş amacıdır da. Enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda Avrupa ülkeleri arasında iki büyük savaş sonrası karşılıklı işbirliği ve dayanışmaya dönüşmüştür.Keywords
AB Enerji Politikası, Enerji, AB Politikası, AB Mahkemesi, AB Ombudsmanı,

References