INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MARİNA İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GİRİŞİMLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

Bilişim teknoloji yatırımlarıyla performans arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok yönlü olduğu araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Turizm araştırmaları açısından bakir bir alan olarak marina işletmelerinde bilişim sistemleri ve performans ilişkisi daha da dikkat çekicidir. Bu ilişkinin anlaşılmasına katkı sunmak için marina işletmelerinde bilgi teknolojilerinin örgütsel performansa etkisinin ölçülmesine yönelik bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu model bilgi teknolojileri hakkında bilinenleri sentezlemek, rekabetçiliğe yönelik öneriler geliştirmek ve gelecekteki araştırmalara yön gösterebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma modelinde, operasyonel bilgi teknolojileri sistemleri ile pazarlama bilgi teknolojileri sistemleri kullanımının, örgütsel performans, yönetsel performans ve finansal performansa olan etkilerinin incelenmesi önerilmektedir. Ulaşılan sonuç, marina işletmelerinde bilişim sistemlerinin kullanımının pazarlama ve günlük operasyonlarda yoğunlaştığı ve performansa katkısının dolaylı olacağıdır.Keywords
Bilişim sistemleri, performans, marina işletmeleri

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved