INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde kullandıkları yöntem ve teknikleri, velilerle kurdukları iletişimdeki sorunları çözmek için başvurdukları yolları ve okul müdürlerinin hangi uygulamalarının yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim sürecini kolaylaştırdığını tespit etmeyi amaçlar. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenler okuma yazma öğretiminde görsel materyallerin, tekerleme ve okul şarkılarının, eğitimde drama ve oyunun etkili olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler, okuma-yazma öğretiminde dili anlamaya dönük çalışmalara yer verilmesinin önemine de vurgu yapmaktadırlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dilini anlamaları için Türk öğrencilerle iletişim kurması gerekir. Ayrıca Türkçe hikayeleri okuma ve anlatma çalışmaları da cümlelerin altında yatan anlamları anlamada etkili bir yoldur. Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri Türkçe bilmediği için onlarla kurulan iletişim zordur. Dahası yabancı uyruklu öğrencilerin velilerin eğitim düzeyi düşüktür. Bu durum hem okul yönetiminin hem de öğretmenlerin yabancı uyruklu velilerin okula katılımını sağlamak için daha fazla çaba göstermesine neden olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim sürecini kolaylaştırmak için okul yönetiminin okulun koşullarını iyileştirme veya seminerler düzenleme gibi çalışmalarından veya okul müdürünün öğretmenlerle kurmuş olduğu iletişim becerilerinden ve öğretmenleri motive etme gücünden öğretmenler oldukça memnundur.Keywords
Yabancı uyruklu öğrenciler, okuma-yazma öğretimi, okul müdürlerinin yeterlilikleri, sınıf öğretmenlerin yeterlilikleri

References