INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİLGİ ÇAĞINDA GELENEKSEL BİLGİNİN VARLIĞI

Son zamanlarda üzerinde oldukça sık konuşulan ve etkilerinin hemen hemen tüm alanlarda hissedildiği bilgi çağı ve bilgi toplumu kavramları; bilginin önemli bir güç halini aldığının göstergesidir. Modern sonrası dönemin en başat konusu halini alan bilgi; tarihin başlangıcından günümüze kadar sadece felsefenin konuları arasında yer almayıp, Aydınlanma Dönemi ile birlikte sosyolojinin konuları arasında da kendine yer bulmuştur. Bilginin toplum tarafından inşa edilmesi, onun toplumsallığı konusunun sürekli gündemde kalmasına sebep olmuştur. Toplumların geçirmiş oldukları evreler dikkate alındığında; her dönemin kendine has bir takım özellikleri mevcuttur. Bilişim sistemlerinin ve teknolojinin oldukça ileri bir seviyede olduğu günümüzde; bilginin bir güç unsuru olması, onun değerinin gün geçtikçe arttığını göstermektedir. Her ne kadar bilim ve teknoloji son derece ileri bir seviyede olsa da, gündelik hayatta da değişim ve dönüşüm yaşansa da; geleneksel boyutta gündelik yaşamda kullanılan bilgilerin varlığı halen devam etmektedir. Belirli bir kültürün devamlılığının sağlanmasında geleneksel bilginin önemi azımsanmayacak kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bir topluma ait edebiyat, sanat, bilim, din, dil vb. gibi unsurların nesilden nesile aktarılması vazifesini üstlenen geleneksel bilgi ve bilginin tarihi geçmişi, bilgi toplumu ve gündelik hayatta geleneksel bilgi, bilgi çağının toplum üzerinde ne gibi değişim ve dönüşüm meydana getirdiğinin yanı sıra muassır medeniyet seviyesini yakalamış bilgi toplumlarında dahi geleneksel bilginin canlılığını nasıl koruduğunu ortaya koymaktır.Keywords
Bilgi, Bilgi Çağı, Bilgi Toplumu, Geleneksel Bilgi.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved