INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADIN İSTİHDAMININ DEMOGRAFİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME SÜRECİNE YANSIMALARI

Türkiye işgücü piyasası üzerinden şekillenen yapısal eksik istihdam sorununun en önemli aktörlerinden biri kadınların işgücüne katılımıdır. Dolayısı ile kadınların işgücü piyasasına katılım sürecine dair geliştirilecek çeşitli politika önerileri hem Türkiye ekonomisi işgücü piyasasının etkinliği hem de istihdam girdisi üzerinden toplam faktör verimliliği sayesinde iktisadi büyüme istikrarına çok önemli katkılar sunacaktır. Bu çalışmanın amacı kadının çalışma hayatına katılımını engelleyen faktörleri ortaya koymak ve bu faktörlerin iktisadi büyüme sürecine etkilerini açıklamaktır. Bu amaçla öncelikle kadının toplumsal rolü ve cinsiyet eşitsizliği konusu ele alınmış ardından Türkiye’de kadın istihdamının demografisi anlatılmıştır. Kadın istihdamı ve ekonomik büyüme ilişkisine ait teorik çerçeve sunulurken literatürde bulunan çalışmalara da yer verilmiştir. Yapılan araştırmada devletin kadın istihdamını teşvik edecek bir dizi politikalar geliştirdiği fakat bu politikaların bazılarının uygulamada etkinliğinin olmadığı, bazılarının ise beklenenin tam aksi sonuç doğurduğu tespit edilmiştir.Keywords
Cinsiyet Eşitsizliği, Kadın İstihdamı, İktisadi Büyüme

References