INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


COVID-19 SÜRECİNDE OKULLARDAENTELEKTÜEL SERMAYE İLE SOSYAL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada günlük iş yapış pratikleri değişime uğramıştır. Bu değişim, eğitim alanını da etkilemiş ve yüz yüze eğitimin yerini online eğitim almıştır. Ancak online eğitimde öğretmen ile öğrencinin aynı ortamda bulunmaması nedeniyle eğitimin etkinliği tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada okullarda inovasyon ile entelektüel sermaye ilişkisi incelenmiş ve Covid-19 sürecinin öğretmenlerde entelektüel sermaye ve inovasyon algısı üzerinde değişkenlik yaratıp yaratmadığı değerlendirilmiştir. Farklı branşlardan toplam 456 öğretmen ile gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular, okullarda sosyal sermaye ve inovasyon arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğunu, Covid-19 sürecinde okul yönetiminden destek görmenin ve inovatif yöntemler kullanılmasına izin verilmesinin inovasyon ve entelektüel sermaye algısı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Keywords
Entelektüel Sermaye, İnovasyon, Sosyal İnovasyon, Covid-19, Eğitim

References