INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARINA SERBEST YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASI

Özet Yazılı anlatım becerisi kişinin hayatında her alanda önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerin yazılı anlatıma dair tutumları öğrencileri de etkiler. Bu nedenle bu araştırma kapsamında geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının serbest yazmaya karşı tutumları incelenmiştir. Bundan sonraki çalışmalara ışık tutması adına araştırma önemlidir. Türkçe öğretmeni adaylarının serbest yazmaya yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel nitelikte uygulamalı bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın verileri Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden gönüllü 223 öğrenciden sağlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının serbest yazmaya yönelik tutumlarını belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan Eğitim Fakültesi öğrencileri için serbest yazmaya karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcılar serbest yazmanın geliştirilebilir bir yetenek olduğunu düşünmektedirler. Serbest yazmanın kişisel gelişimlerine, iletişim becerilerine (duygu ve düşüncelerini ifade edişlerine) ve yazma becerilerine olumlu katkı sağlayacağı görüşündedirler. Katılımcılar serbest yazma çalışmaları içerisinde olay yazıları yazma, düşünce yazıları yazma ve yazdıklarını başkalarıyla paylaşma bakımından tutum ölçeğinde en düşük puanları almışlardır. Kadın ve erkek katılımcıların cevaplarında anlamlı yönde bir farklılık tespit edilememiştir.Keywords
Serbest yazma, öğretmen, eğitim, tutum.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved