INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ YAPILARINA BİLİŞSEL ÜÇLÜ AÇISINDAN BİR TANILAMA ÇALIŞMASI (MÜHENDİSLİK VE İİBF ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın genel amacı bilişsel üçlü açısından bir tanılama yapmaktır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırmada veri toplamak amacıyla üç boyuttan oluşan bilişsel üçlü envanteri kullanılmıştır. Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesinin iki fakültesinde öğrenim gören 289 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre genel not ortalaması ile bilişsel üçlü envanterinin geneli ve boyut ortalamaları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Araştırmadaki bağımsız değişkenlerden ise sadece öğrenim görülen bölüm açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde görüş farkı belirlenmiştir. Bu bulgulara göre bilişsel üçlü genel akademik başarı ile ilişkilendirilebilir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilişsel üçlü açısından yapılacak bir tanılamanın öğrenme yaşantılarını planlama ve yürütmede önemli bilgiler sunacağı düşünülmektedir. Bunun yanında öğrenim görülen bölüm açısından gözlenen anlamlı görüş farkının yürütülen öğretimle ilişkili olup olmadığı, bir başka deyişle bölüm öğrenme yaşantılarının bilişsel üçlüyü ne şekilde geliştirdiği konusunda çalışmalar yapılması gereği ortaya çıkmıştır.Keywords
Bilişsel Üçlü, Üniversite Öğrencileri, Benlik, Betimsel Tarama

References