INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Araştırmanın amacı çeşitli kademelerde görev yapan okul yöneticilerin olası bir kriz durumuna karşı tutumları, hazırlıkları ve krizleri yönetmeye dair deneyimlerini tespit etmektir. Bu araştırma çalışmasında nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri alanında uzman akademisyen tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Protokolü Formu”, ile elde edilmiştir. Bu araştırma konumuzun çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ili Alaplı ilçesinde farklı kurumlarda görev yapan okul yöneticileri (N=5) oluşturmaktadır. Bu nitel çalışmada elde edilen sonuçlar 4 araştırma alt problemine göre sıralanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin kıdemi arttıkça kriz yönetim becerilerinin de arttığı, krizlerin okul türlerine ve bulundukları çevreye göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Alan yazın taramasında okullardaki kriz sebepleri genellikle önceden tedbir alınmaması ve yöneticilerin kriz durumlarını algılayıp doğru hamlelerde bulunmaması olarak tespit edilmiştir. Yapılan alan yazın taramasında okul ortamında krize müdahalenin ekip işi olduğu, okul yöneticilerinin öğretmen, öğrenci ve personelleri koordine etmede ve kriz yönetim sürecinde kilit rolde olduğu görülmektedir.Keywords
Kriz Yönetim Ekibi, Kriz yönetimi, Kriz, Yönetim, Yönetici

References