INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİMDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: PSİKOSOSYAL ALANDA YAŞANAN ZORLUKLAR, İHTİYAÇLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin psikososyal alanda yaşadığı sorun, ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Sorun ve ihtiyaçları derinlemesine keşfetme amacıyla araştırma nitel desenle tasarlanmıştır. Araştırma öncesi literatür taraması yapılmış ve sonrasında görüşme formu soruları hazırlanmıştır.  Araştırma verileri İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yüksek sayıda uluslararası öğrenciye sahip olan imam hatip lisesinden rastgele seçilen 14 uluslararası öğrenci velisi ve uluslararası öğrencilerin derslerine giren 28 öğretmen ve okul idarecilerinden elde edilmiştir. Araştırma amaçlarına yönelik sorulardan gelen cevaplar psikososyal alanda yaşanan zorluklar, uyumu artırmaya yönelik çalışmalar ve gelecek beklentisi olmak üzere 3 tema altında kodlanmıştır.  Uluslararası öğrencilerin ailelere göre uluslararası öğrenciler zorbalığa maruz kalma, içe kapanma, dalga geçilme, telefon bağımlılığı ve okula devamsızlık gibi başlıklarda sorunlar yaşamaktadırlar. Uluslararası öğrencilerin derslerine giren öğretmen/ okul idarecilere göre ise uluslararası öğrenciler aileye özlem duyma, korunma ve desteklenme ihtiyacı, yalnızlık, kendi aralarında gruplaşma, akran baskısı, jest ve mimik kullanımı farklılıkları ve kültürel farklılıklar gibi psikososyal alanlarda çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen ve okul idarecilerinin uluslararası öğrencilere yaklaşırken öğrencilerin ihtiyacını gözeterek onlara destek vermesi ve ilgilenmesinin önemli olduğu görülmektedir. Aşırı negatif davranışlar gibi aşırı pozitif yaklaşımlarda sorun oluşturabilmekte ve diğer öğrencilerin tepkisini çekmektedir. Araştırma uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunların giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için okul sosyal servisi ve rehberlik birimleri tarafından uluslararası öğrencilere yönelik koruyu- önleyici programlar hazırlanması ve uygulanmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Okul, Psikososyal Alan

References