INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ADÖLESAN DÖNEMDE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, adölesan dönemde siber zorbalık davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinde desenlenen araştırmada Siber Zorbalık Ölçeği-Ergen Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Muş’ta lise öğrenimine devam eden 149 ergen oluşturmaktadır. Veriler SPSS for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri analiz etmek için Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Düzeltilmiş Bonferroni testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre siber zorbalık puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu (p<0.05) ortaya çıkmıştır.Keywords
Adölesan dönem, siber zorbalık, sosyal medya

References