INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE'DE 2004-2021 YILLARI ARASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hazırlanan doktora tezlerinin, yıl, üniversite, çalışma alanı araştırma yaklaşımları, örneklem büyüklüğü ve veri toplama araçları gibi çeşitli açılardan inceleme amacı ile yapılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada incelenen dokümanlar araştırmanın amacına uygun olarak 2004-2021 yılları arasında İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan 37 doktora tezleridir. Araştırmada doküman incelemesiyle toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre en çok tez 2019 yılında hazırlanmış olup, en çok tez hazırlayan üniversiteler İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olmuştur.  Tezlerin çalışma konularının ağırlıklı olarak sağlık, çalışma ekonomisi ve mühendislik olduğu görülmüştür. Tezlerde yöntem olarak nicel araştırma türlerinin daha fazla olduğu, veri toplama aracı olarak anket ve doküman incelemesi kullanıldığı tespit edilmiştir. Örneklem sayısı ise ilgili yapılan incelemelerde örneklem kullanılmayan tezlerin çoğunlukta olduğu görülmüştürKeywords
İş sağlığı ve güvenliği, doktora tezleri, içerik analizi

References