INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Teknoloji, iletişim ve ulaşım sektörlerinde yaşanılan olumlu ve hızlı gelişmeler, mesafeler azalmasına ve küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte sanayileşme düzeyi ve şehirleşmenin artmasıyla çevre kirliliğinin giderek daha önemli bir problem haline gelmiştir. İlk başlarda önemsenmeyen çevre sorunların giderek tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla bu alanda daha fazla araştırmalar yapılır olmuştur. Bu araştırma, hem konu literatüre hemde tüm ilgili tüm paydaşlara katkı sağlanmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerinin çevreye karşı olan duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada ögrencilerin bazı kişisel özelliklerinin (cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, devam ettikleri program ve öğretim türü) çevre duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinde fark yaratıp yaratmadıgı incelenmiştir. Araştırmada, literatür taraması yoluyla geliştirilen 22 soruluk anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 400 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu anket aracılıgıyla ögrencilerin, çevre duyarlılıgı davranışlarına ve örgün egitim kurumlarında aldıkları çevre egitiminin yeterliligine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin geçerligi için uzman görüşü alınmış ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup verilerin analizinde bilgisayar ortamında SPSS Veri Analizi Programı kullanılmıştır.Keywords
Çevre, çevre duyarlılıgı, üniversite ögrencileri

References