INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÖVİZ KURU ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Enflasyon ile döviz kuru arasında ilişki konusunda çoklu araştırma mevcuttur. Bu çalışmada döviz kurları ile enflasyon arasındaki ilişkileri ampirik olarak incelemektedir. Söz konusu çalışmada uzun dönem ilişki için Johansen Eşbütünleşme Testi ve nedensellik analizisin Grenger nedensellik analizi kullanmıştır. Değişkenler dışşal ve bağımsız olarak analize tabi tutularak vektör otoregresif modeli ve etki-tepki fonksiyonlar kullanılmıştır. Sonuçlara göre enflasyon ile döviz kuru arasında uzun dönem ilişki mevcuttur ve eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre iki değişken birbirine olumlu tepki vermiştir. Ayrıca nedensellik analizine göre değişkenler arasında istatistiksel olarak çift taraflı anlamlı nedensellik mevcutturKeywords
Enflasyon, Devalüasyon, Türkiye, Döviz Kuru

References