INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki temel kavramları, kavram öğretiminde kullanılan strateji ve teknikleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 113 adet temel kavram bulunmuştur. Kitapta genellikle sunuş stratejisinden yararlanıldığı; anlatım ve soru-cevap yönteminin yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür.5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında en fazla kullanılan kavram öğretim tekniğinin zihin haritası olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak, kitapta buluş ve araştırma -inceleme stratejilerinden daha fazla yararlanılmalı ve bu stratejilere ilişkin etkinlikler çoğaltılmalıdır. Ayrıca kitapta yer almayan kavram bulmacası, yapılandırılmış grid gibi farklı kavram öğretim tekniklerinin kullanılmasının etkili bir kavram öğretimi için önemli olduğu belirtilmiştir.Keywords
Ders kitabı, sosyal bilgiler, kavram, kavram öğretimi

References