Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı matematik dersine yönelik motivasyon ölçeği geliştirmektir. Ölçeği geliştirmek için önce ilgili alan yazın taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak 61 maddelik taslak ölçek hazırlanmıştır. Bu taslak ölçek, ilgili alan uzmanlarının ve bir dil bilimi uzmanının görüşüne sunulmuş ve uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 49 maddeye düşürülmüştür. 49 maddelik taslak ölçeği 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Balıkesir ili Balya ilçesi Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu’nda okuyan 5., 6., 7., ve 8. sınıfta okumakta olan 201 öğrenciye uygulanmıştır. Bu ölçeklerden eksik ve yanlış doldurulan 9 tanesi çıkartılarak 192 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma verilerinin incelenmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Güvenirlik için yapılan analizler sonucunda madde toplam korelasyonları 0,30’un altında olan ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını düşüren 9 madde ölçeğe alınmamıştır. Geçerlik için yapılan faktör analizi sonucunda 26 madde 3 faktör (Performansa Yönelik Motivasyon, Matematiksel Doyum, Motivasyonsuzluk) altında toplanmıştır. Bu maddelerden 18’i olumlu, 8’i olumsuzdur. Güvenirlik için kalan 26 maddenin, varimax döndürme sonucu saptanan 3 alt boyut ve ölçeğin tümü için Cronbach Alpha (0.88) katsayıları hesaplanmıştır. Faktörlerin iç tutarlılık katsayısına bakıldığında ise birinci faktörde Cronbach Alpha değerinin .83, ikinci faktörde Cronbach Alpha değerinin .79 ve üçüncü faktörde Cronbach Alpha değerinin .78 olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle bu ölçek öğretmenler ve araştırmacılar tarafından öğrencilerin matematiksel motivasyonlarını belirlemek için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Matematik motivasyon ölçeği, ölçek geliştirme, motivasyon, matematiksel motivasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri