INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FAKÜLTE YAŞAMININ NİTELİĞİ, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Bu araştırmada, fakülte yaşamının niteliği, akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu arasındaki muhtemel ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fakülte yaşamında öğrencilerin karşılaştığı akademik şartlar ve durumlar ile öğrencinin akademik öz-yeterlik ile yaşam doyumu düzeyi arasında bir ilişki olduğu varsayımı ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bir Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 758 öğrenci üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, fakülte yaşam niteliklerinin tüm alt boyutları (fakülteden memnuniyet, öğretim elemanlarından memnuniyet, sınıf ortamı ve öğrenci ilişkilerinden memnuniyet) ile öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu, öğrencilerin akademik öz-yeterlikleri ile yaşam doyumu düzeyleri arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved