INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER İLE RİSKE MARUZ DEĞER YAKLAŞIMI

Finansal piyasalarda yatırım kararı almada Basel 2 komitesi tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda da tavsiye edilen RMD, son yıllarda riskin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. RMD’nin anlaşılabilir olması, belirli bir zaman dilimi için ölçülebilir sonuç alınabilmesi ve alınan sonuçlara göre yatırım kararlarının şekillenmesi bakımından kullanım alanını artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı hisse senetleri ile oluşturulan yatırım portföyünün parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle RMD’lerin hesaplanmasıdır. Çalışmada A sınıfı hisse senetleri ile 6 yıllık veriler ile birlikte farklı sektörlerden oluşan toplamda 18 adet hisse senedi rastsal olarak oluşturulan portföye ilave edilerek parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle birlikte RMD hesaplamaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda parametrik yöntemlerden EWMA’lı standart sapma ile hesaplanan RMD, diğer parametrik yöntem olan sabit standart sapma ve parametrik olmayan yöntemlerden tarihsel simülasyon ile hesaplanan RMD’lere göre hesaplama süresi içerisinde son dönemde ki volatilitenin yüksek olması sebebiyle anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Çalışmada, EWMA yöntemi ile hesaplanan RMD’lerin daha güncel veriler ile hesaplanması sebebiyle, diğer yöntemlere göre portföy seçiminde daha güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Finans, Risk, Getiri, Portföy, RMD

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved