Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR MU?

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyuttaki bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise; ? Katılımcıların örgütsel bilgi yönetimi algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini, ? Katılımcıların örgütsel ustalık ve alt bileşenlerinin düzeylerini, ? Örgütsel bilgi yönetimi algılarının örgütsel ustalık algısı ile ve söz konusu iki kavramın alt boyutları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırmada örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutlarının, örgütsel ustalık ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel model şeklinde desenlenmiştir. Bu sebeple, örgütsel bilgi yönetimi ve alt boyutları olan bilgi edinme, bilgi üretimi, bilgi paylaşımı, bilgi depolama-dokümantasyon ve bilginin kullanımı değişkenleri ile örgütsel ustalık ve alt boyutları olan araştırmacı ustalık ve yararlanmacı ustalık değişkenleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu TR63 bölgesinde (Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş) faaliyet gösteren imalat sektöründe görev yapan toplam 782 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Lubatkin ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen 12 maddelik “Örgütsel Ustalık Ölçeği” ile Churchill (1979) tarafından oluşturulan, Lee, Lee ve Kang (2005) tarafından geliştirilen 17 maddelik “bilgi yönetimi” ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel ustalık arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimi çalışmalarında ortaya çıkacak olumlu çalışmaların, örgütsel ustalık üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Örgütsel bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, örgütsel bilgi yönetimindeki çabaların artık seyrine göre, örgütsel ustalığın da aynı yönde artış göstermesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden örgütlerde bilgi yönetim faaliyetlerin örgütsel ustalık çalışmalarına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.Anahtar Kelimeler
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Ustalık, İmalat İşletmeleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri