INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YOGA ETKİNLİĞİ İLE UĞRAŞAN YETİŞKİNLERİN PROFİLLERİ VE YOGA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

Sağlıklı yaşamanın sanatı ve bilimi olarak tanımlanabilen yoga, zihin ve beden arasında uyum sağlamaya odaklı; felsefesi vücut dengesi, fiziksel, zihinsel ve duygusal açılardan sağlıklı olma haline dayanan çok eski bir yöntemdir. Yoga uygulamaları belli bir süre içinde korunan bir takım duruşları, aynı zamanda istemli nefes kontrolü ve düşüncelere konsantre olmayı gerektirir. Bu özellikleriyle yoga çok fazla performans gerektirmeden egzersiz ve sportif etkinliklerden elde edilebilecek birçok yararı kazandırma potansiyeline sahiptir. Nitekim yapılan araştırmalar yoganın fiziksel ve mental sağlık yararlarını ortaya koymaktadır. Özellikle yetişkinlik döneminde spordan uzak durulduğu, yaşla birlikte performans gerektiren etkinliklere katılımın azaldığı bilinmektedir. Yoga özellikle yoğun egzersiz ve spordan uzak duranlar için bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Yoga etkinliği ile uğraşanların profillerini ve yoga ile ilgili düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da özel spor merkezlerinde yoga etkinliklerine katılan 132 kişi oluşturmaktadır. Veriler kişisel bilgiler ve beşli likert tipindeki 46 sorudan oluşan bir anket ile elde edilmiş, kişisel bilgilerin değerlendirilmesinde yüzde ve frekans bilgileri kullanılmış, yogaya ilişkin görüşler için ise açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Katılımcıların çoğunlukla kadın, bekâr, çalışan, 45 yaş altı, iyi sosyo-ekonomik düzeyde oldukları; genellikle haftada 1-2 gün ve bir saat ve özel merkezlerde etkinliğe katıldıkları ve yaklaşık yarısının yogadan başka bir sporu da düzenli olarak yaptıkları görülmüştür. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda katılımcıların yoga ile ilgili görüşlerinin “fiziksel ve ruhsal iyilik beklentisi, psikolojik kazanım, özdoyum beklentisi ile başarı ve sosyalleşme beklentisi” olarak isimlendirilen dört faktör altında toplandığı belirlenmiştir.Keywords
Yoga, Yetişkin, İyilik Beklentisi, Kazanım, İhtiyaç, Açımlayıcı Faktör Analizi

References