INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının bilim karşı tutumları ile ilgili alan yazına katkıda bulunmaktır. Veriler Türkiye’nin büyük üniversitelerinden birinde eğitim gören 107 öğretmen adaylarından toplanmıştır. Altı alt boyuttan ve 40 maddeden oluşan Bilimsel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bilime karşı tutumları; Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı (BKTY), Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara Yaklaşım Biçimi (FBYOYB), Bilimsel Davranış Sergileme (BDS), Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı (FBYA), Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi (FBTYO) ve Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik (BCYİ) alt boyutları çerçevesinde incelenmiştir. Analizler, frekans, ortalama ve yüzde gibi betimsel yöntemler kullanılarak SPSS paket programı aracılığı ile yapılmıştır. Ortalama sonuçlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Sonuçlar 1’e yaklaştıkça pozitif tutum, 5’e yaklaştıkça negatif tutum olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar bir bütün olarak düşünüldüğünde 2,45 ortalama elde edilmiş ve bu sonuç “pozitif” tutuma yakın olduğu anlamına gelmektedir. Örnek olarak, maddelere verilen cevaplar ayrıntılı olarak incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%84,1) “bilimsel fikirler değiştirilebilirler” önermesine katılmadığını belirtmiştir. Buna karşı olarak, katılımcıların %57’si “bilimsel kanunlar tüm muhtemel şüphelere rağmen kanıtlanmışlardır” fikrine katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, bilimin ne olduğu fikrinin dolaylı veya doğrudan okul öncesi öğretmen eğitim programlarına dâhil edilmesi gerektiğini göstermektedirKeywords
Bilim, tutum, okulöncesi, öğretmen adayı

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved