Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının bilim karşı tutumları ile ilgili alan yazına katkıda bulunmaktır. Veriler Türkiye’nin büyük üniversitelerinden birinde eğitim gören 107 öğretmen adaylarından toplanmıştır. Altı alt boyuttan ve 40 maddeden oluşan Bilimsel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bilime karşı tutumları; Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı (BKTY), Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara Yaklaşım Biçimi (FBYOYB), Bilimsel Davranış Sergileme (BDS), Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı (FBYA), Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi (FBTYO) ve Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik (BCYİ) alt boyutları çerçevesinde incelenmiştir. Analizler, frekans, ortalama ve yüzde gibi betimsel yöntemler kullanılarak SPSS paket programı aracılığı ile yapılmıştır. Ortalama sonuçlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Sonuçlar 1’e yaklaştıkça pozitif tutum, 5’e yaklaştıkça negatif tutum olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar bir bütün olarak düşünüldüğünde 2,45 ortalama elde edilmiş ve bu sonuç “pozitif” tutuma yakın olduğu anlamına gelmektedir. Örnek olarak, maddelere verilen cevaplar ayrıntılı olarak incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%84,1) “bilimsel fikirler değiştirilebilirler” önermesine katılmadığını belirtmiştir. Buna karşı olarak, katılımcıların %57’si “bilimsel kanunlar tüm muhtemel şüphelere rağmen kanıtlanmışlardır” fikrine katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, bilimin ne olduğu fikrinin dolaylı veya doğrudan okul öncesi öğretmen eğitim programlarına dâhil edilmesi gerektiğini göstermektedirAnahtar Kelimeler
Bilim, tutum, okulöncesi, öğretmen adayı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri