INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TIKANABİLİR KAMUSAL MALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ

Çalışma belli bir kapasite sınırını barındıran tıkanabilir kamusal malları konu edinmiştir. Bu doğrultuda tıkanabilir kamusal malların neler olduğu ve kamusal mallar içerisindeki yerinin tespiti amaçlanmaktadır. Çalışmada tıkanabilir kamusal malların teorik çerçevesi ortaya konmuştur. Tıkanabilir kamusal malların varlığı ve sunumu konusundaki bir takım problemler kamu maliyesini yakından ilgilendirmektedir. Nitekim özel kesim bu malların marjinal maliyetinin sıfır olduğu noktalarda üretimi bedelsiz gerçekleştiremeyeceği bilinmektedir. Ayrıca yarı kamusal mallar ve kulüp mallarının “tıkanabilir kamusal mallar” grubunu oluşturduğu görülmüştür. Hem yarı kamusal mallarda hem de kulüp mallarında belirli bir kapasite sınırı sonrası bu mallara olan talebin devamlılığı, fayda kayıplarına neden olmaktadır. Özünde kalabalıklaşma maliyeti problemini barındıran bu malların sunumunda kamusal fiyatlama yapılması ve kapasite sınırının genişletilmesi gerektiği görülmüştür.Keywords
Tıkanabilir kamusal mallar, kalabalıklaşma maliyeti, dışlama.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved