INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASININ DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, bibliyoterapi yönteminin depresyon üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde bulunan Mehmet Oyal Özel Eğitim Uygulama Okulu, Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu ve İstanbul ilinde bulunan diğer özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukları eğitim alan 60 depresyon tanısı almış uygulma grubu ve 60 depresyon tanısı kontrol grubu oluşmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu, CES Depresyon Ölçeği ve 5 farklı kitap okuma uygulaması (Bibliyoterapi) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin analizinde eşleştirilmiş tekrarlı ölçümler t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bibliyoterapi depresyon tanısı almış bireylerde anlamlı düzeyde etkilidir.Keywords
Bibliyoterapi, Depresyon, Terapi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved