INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik kuruluşlardır. Yerel yönetimler; belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik ve idarelerden oluşan birimlerdir. Bağlı idareler, belediyelere bağlı ayrı tüzel kişiliği olan idareler (su ve kanalizasyon idareleri vb) dir. Yerel yönetimler, kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez birimleridir. Hızlı kentleşme ve göç sonucunda ortaya çıkan nüfus artışıyla birlikte yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetlerin sayısı sürekli artmaktadır. Yerel yönetimlerin üstlendikleri görevleri yerine getirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için du¨zenli mali kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Başta belediye hizmetleri olmak üzere yerel nitelikli hizmetlerin yerine getirilmesi, giderek daha ileri düzeyde karşılanması ve bunlara yeni hizmet türlerinin eklenmesi büyük ölçekli yatırımları zorunlu kılmaktadır. Bu tür yatırımlar ile yapılacak tesisler yaşam standardını etkileyecektir. Bu nedenle yerel yönetimler için güçlü bir mali yapı en önemli unsur haline gelmiştir. Bu çalışmada Konya İli Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporları içerisinde yer alan “Mali Bilgiler ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” bölümleri bir karşılaştırmaya tabi tutularak değerlendirilmiştir.Keywords
Belediye, gelir, gider, bütçe

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved