Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİNİN UYKU ERTELEMEYE ETKİSİ

Amaç: Bu araştırmada, Selçuk üniversitesi öğrencilerinde nomofobi’nin uyku ertelemeye olan etkisi etkisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışma Selçuk üniversitesi tüm fakültelerinde eğitim gören öğrenciler üzerine uygulanmıştır. Nicel araştırma deseni kullanılarak araştırmaya 104 erkek 196 kadın olmak üzere 300 kişi katılmıştır. Rathus tarafından hazırlanmış olan 21 maddelik Nomofobi ölçeği ve Uyku Erteleme ölçeği Morris Rosenberg tarafından geliştirilen 9 maddelik envanteri kullanılmıştır.Ölçeklerin cronbach-alpha değeri sırasıyla 0.694 ve 0.764 ’tür. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilen Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin; %34,7(104)’ü erkek, %65,3(196)’sı kadındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer oranları ise; %14,7(44)’ı köy, %4,0(12)’ı kasaba, %31,7(95)’i ilçe, %49,7(149)’si il merkezi olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya Selçuk Üniversitesinin 1. 2. 3. 4. sınıflarında öğrenim gören, öğrenciler dahil olmuştur. Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda üniversite öğrencilerinde cinsiyet ile nomofobi, cinsiyet ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin sınıfı ile nomofobi ve sınıfı ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer ile nomofobi ve yaşadığı yer ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilirken uyku Erteleme ile Nomofobi arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.Örencilerin telefon bağımlılığı birçok konu da olduğu gibi uyku ertelemede de etkilidir.Anahtar Kelimeler
Öğrenciler, Nomofobi , Akıllı Telefon, Uyku Erteleme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri